Olivia Munn Cienma Guns Angeles Gun Range Nov 13, 2007.