Olivia Munn Playboy November 2009.

Thanx again @Jorge_Z