Olivia Munn celebrating Valentines day February 14, 2021.